Strange developments near Stratford upon Avon

Strange developments in fields in south Warwickshire

  • GUL1337.jpg